Hoppa till innehåll

Om EXAKT

EXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande

EXAKT är ett treårigt forskningsprojekt finasierat av Vetenskapsrådet. Projektet startade 1 februari 2008. EXAKT är förlagt till Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Vi som verkar i projektet är Olof Sundin, Helena Francke, Mikael Alexandersson och Louise Limberg. EXAKT-projektet befinner sig inom The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS). Projektet rör sig inom ämnena pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap.

EXAKT-projektet tar sin utgångspunkt i de sätt på vilka Internet förändrar förutsättningarna för gymnasieelevers lärande. Där bibliotek och skolor förr försåg elever med förbestämd litteratur, söker elever numera själva i allt större utsträckning information på webben för sina projektarbeten.

De senaste åren har en mängd nya redskap skapats för webben som gör det möjligt att lättare samarbeta kring innehåll och på olika sätt interagera med varandra. Samlingsnamnet webb 2.0 brukar användas för sådana redskap. Ett par välkända exempel är uppslagsverket Wikipedia och bloggar. En författare som verkar i webb 2.0-redskap behöver oftast inte inneha formella meriter eller avancerade tekniska kunskaper för att enkelt och omedelbart kunna publicera sig på webbplatser som är tillgängliga för tusentals läsare. Det medför att kontroll av innehållet i texter i förväg, vilket är vanligt i traditionella medier, i webb 2.0-sammanhang ersätts av kontroll i efterhand, dvs. av läsarnas egna källkriti­ska resonemang och av de olika deltagarnas kontroll av varandra.

Wikipedia och bloggar används allt mer av gymnasieelever samtidigt som lärare och bibliotekarier ofta lyfter fram att elever har svårt för att föra källkritiska resonemang. Det är därför särskilt intressant att utforska hur människor upprätthåller förtroende för kunskapens auktoritet i webb 2.0-redskap när t.ex. författares formella expertis kan ifrågasättas och där kontrollen av information i vissa fall sker efter snarare än före publicering. EXAKT-projektets syfte är att utforska hur nya förhållningssätt till expertis, auktoritet och kontroll förändrar förutsättningarna för källkritiska resonemang i webb 2.0-miljöer i samband med lärande i skolan.

EXAKT-projektet är uppbyggt kring två delstudier som genomförs under tre år. Projektet avgränsas till gymnasieskolan och till hur elever där arbetar i grupp med kontroversiella frågor. Den första delstudien behandlar föreställningar, erfarenheter och handlande i gymnasieskolan när det gäller synen på kunskap och hur man förhåller sig till källkritik i webb 2.0-redskap. Det görs dels genom att utforska hur föreställningar och erfarenheter kring auktoritet i relation till webb 2.0-fenomen kommer till uttryck i media och i gruppintervjuer med lärare och bibliotekarier. Därtill deltar elever genom intervjuer, enkäter och bloggdagböcker. Elevernas handlande studeras för att synliggöra hur de förhåller sig källkritiskt och hur de konstruerar trovärdighet åt den information de finner i webb 2.0-redskap.

Den andra delstudien inriktar sig på hur förtroendet för kunskapens auktoritet byggs in och framträder i Wikipedia och i bloggar. Den funktion i Wikipedia som möjliggör för läsare att följa de bidragande författarnas diskussion om hur beskrivningen av ett uppslagsord växer fram och möjligheten för läsare att se vilka ändringar som historiskt har gjorts på ett visst upp­slagsord är två exempel på hur Wiki­pedia utformats för att tillhandahålla funktioner som kan stötta källkritiska förhållningssätt och som projektet kommer att utforska vidare. På liknande vis kan läsare kommentera innehållet i bloggar för att visa om de håller med bloggförfattaren eller inte. De strategier och förhållningssätt till auktoritet som författarna i Wikipedia och bloggar ger uttryck för kommer att undersökas genom intervjuer och genom studier av författarnas inlägg i respektive redskap. De förhållningssätt till redskapens funktioner för lärande som framkommit i skolmiljön i delstudie ett ställs avslutningsvis i relation till hur författarna i redskapen försöker skapa trovärdighet för den information de producerar.

Projektets betydelse ligger i att utifrån en tvärvetenskapligt sammansatt forskargrupp ut­forska de nya förutsättningar för elevers lärande som samtida och framtida miljöer för kunskaps­utveckling på Internet skapar. Projektet berör ett i stora delar outforskat område som fokuserar på samspelet mellan nya redskap för informationssökning och lärande. Detta är av betydelse för att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av en teoretisk förståelse för frågor som rör lärande i förhållande till användningen av redskap för att söka, granska och använda information i utbildningssammanhang, vilket skapar underlag för nya for­mer för undervisning och lärande. De frågor som projektet berör är dessutom av central betydelse för många praktiska problem i dagens och morgondagens skolor och bibliotek.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: