Hoppa till innehåll

Mötesplatskonferensen

oktober 8, 2012
by

Nu är det snart dags för årets Mötesplatskonferens i Borås. Konferensen pågår torsdag och fredag (11-12 oktober) och på fredag morgon presenterar Helena en kort-kort sammanfattning av EXAKT-projektets skolstudier inom ramen för programpunkten Informationssökning och lärande. Välkomna!

Annonser

RAILS down under

juli 31, 2012
by

Ibland hamnar konferenser mitt i semestern, och om detta kombineras med att konferensen ifråga inte erbjuder bra nätuppkoppling så kan det ta lite tid att rapportera om den. Därför är det inte förrän nu som jag sätter mig ner och skriver några rader om RAILS 8. Research Applications in Information and Library Science är en australiensisk endagskonferens som samlar forskare och yrkesverksamma inom kultur- och informationsområdet från Australien och Nya Zeeland varje år. Denna junivinter hölls konferensen vid The University of South Australia i Adelaide. Eftersom min kollega Anna Lundh och jag råkade befinna oss i Australien hade vi förmånen att kunna presentera ett paper på konferensen.

I vårt paper, som Anna är huvudansvarig för, har vi återvänt till bloggarna i en av projektets klassrumsstudier för att förstå hur eleverna diskursivt presenterar sig själva som kompetenta informationssökare och –användare när de arbetar med informationssökning och trovärdighetsbedömningar i examinerande uppgifter. Papret kommer att utvecklas till en artikel vad det lider, men några spänningar kan vi redan nu rapportera om utifrån elevernas berättelser. Dels har dessa att göra med skolsituationen och visar på en spänning mellan att framstå som å ena sidan självständig och å andra sidan som en person som lär sig något under lektionerna. Dels kan vi se spänningar som springer ur att eleverna examineras både i grupp och individuellt, vilket gör att de ofta både lyfter fram sin egen insats och hur de fungerar väl i gruppen. Mer om detta kommer… Ett tidigt abstract finns tillgängligt i konferensprogrammet, session A4.

20120731-164912.jpg
University of South Australia har lokaler utspridda i centrala Adelaide.

Eftersom konferensen avgränsades geografiskt snarare än ämnesmässigt var det en bred bild av ämnet som visades upp. Av särskilt intresse för EXAKT-projektet är det arbete som Mandy Lupton och Hilary Hughes vid QUT bedriver kring skolbibliotek, där flera studier håller på att avslutas. Paul Scifleet från Charles Sturt University pratade om en pågående studie av sociala medier där han väckte frågor om hur forskare kan arbeta med de enorma datamängder som genereras av t.ex. Twitter, Facebook, Google+, WordPress och Delicious, men också hur journalister och andra bedömer trovärdigheten i det som delas i sociala medier. Som exempel använde han inlägg på dessa tjänster som kommenterade de översvämningar som drabbade Wagga Wagga (där universitetet är beläget) i mars i år, där såväl myndighetsinformation, personliga upplevelser och felaktiga uppgifter spreds.

Vi hoppas kunna fortsätta nära samarbete med våra kollegor i Australien!

Nya publikationer och presentationer

juni 7, 2012
by

Det har hänt mycket av EXAKT-relevans under de senaste veckorna. Dels har forskningsantologin som hör till Litteraturutredningen kommit, Läsarnas marknad, marknadens läsare. Olof har med ett kapitel i SOU:n och även i den utgåva av antologin som Nordicom har gett ut, Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen, redigerad av Ulla Carlsson och Jenny Johannisson. Kapitlet, ”Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden”, tar sin utgångspunkt i studierna som har bedrivits inom EXAKT-projektet och resonerar utifrån det mer övergripande kring kunskap, information och litteracitet i ett samhälle där digitala medier spelar en stor roll.

För ett par år sedan gjorde vi ett antal fokusgrupper med gymnasielärare och skolbibliotekarier där vi pratade med dem om hur de arbetar med trovärdighetsfrågor tillsammans med eleverna, hur lärare och bibliotekarier samarbetar och särskilt hur de ser på användningen av sociala medier som källor i klassrummet. Nu har vi sammanställt och analyserat det rika material som diskussionerna gav och resultatet finns att läsa i en artikel i Library & Information Science Research. Fokus kom att hamna särskilt mycket på hur deltagarna förhöll sig till Wikipedia och dess trovärdighet och vi fick historier om både skolor som förbjöd elever att referera till Wikipedia och de pedagoger som såg det som en ny spännande typ av källa. Men det lyftes också fram att källor används i en särskild kontext, och även inom skolan så kan dessa kontexter och de syften man har med att hänvisa till en källa se väldigt olika ut. Ibland är Wikipedia en lämplig källa, ibland inte. Abstract till artikeln finns sist i inlägget. Den går också att läsa i ett s.k. preprint. Vi vill passa på att säga stort tack till de lärare och pedagoger som tog sig tid att delta i studien. Vi kommer att höra av oss till er efter semstern!

Till sist vill vi passa på att gratulera Johanna Rivano Eckerdal som den 1 juni framgångsrikt försvarade sin avhandling Information, identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berättar om val av preventivmedel vid Lunds universitet.

Participatory media are commonly used in today’s society for a variety of purposes. The credibility associated with these media is sometimes contested, and their acceptance into school practices has been debated. Focus group interviews with teachers and librarians in upper secondary schools in Sweden are used to investigate conceptions and experiences of activities involving the critical evaluation of participatory media, with a particular focus on Wikipedia. Three themes are addressed. The first concerns how the teaching of the critical evaluation of sources is organized and co-managed between teachers and librarians. The second describes educators’ experiences of print versus digital media, and their worry because students have problems negotiating the information architecture of print media. The third theme deals with conceptions of the credibility of Wikipedia. Four conceptions of credibility are identified: credibility is associated with the control and stability of a source; it is considered to be strengthened when several sources support a claim; it is viewed as situational and partial, rather than absolute; and it is associated with a multiplicity of voices and democratic forms of production. These findings may be used to inform educational activities around credibility and authority in schools by raising self-awareness among educators of various ways to talk about the credibility of sources with both colleagues and students.

Nordicoms antologi

Ny artikel

januari 4, 2012
by

Nu i dagarna har senaste numret av Dansk Biblioteksforskning kommit ut (vol. 7, nr 2/3), ett dubbelnummer med tema Informationskompetencer i en kontekst- og mediebaseret sammenhæng. Numret innehåller flera artiklar som ser väldigt intressanta ut och har dessutom en artikel från EXAKT-projektet baserad på de två klassrumsstudierna som vi har gjort, men denna gång med mer fokus på vad som sker i samspelet mellan pedagoger, elever och lärandemål. Artikeln heter Practicing Information Literacy in the Classroom: Policies, Instruction, and Grading och är författad av Olof Sundin, Helena Francke och Louise Limberg.

Artikelns syfte är att skapa en ökad förståelse för de utmaningar som uppstår när man i klassrumspraktiker skapar mening åt informationskompetens i allmänhet och i synnerhet åt trovärdighet. En kvalitativ studie har genomförts i två svenska gymnasieklasser med elever från andra året på samhällsvetenskapligt program. Artikeln ger en inblick i de utmaningar som pedagoger möter i samtidens skola när man rör sig i ett förändrat medielandskap som i ökad utsträckning bjuder in användare till att skapa och organisera digital information. Olika vägar att göra informationskompetens och, mer specifikt, trovärdighet till objekt för undervisningen diskuteras. Vidare identifieras en inflytelserik diskurs kopplad till trovärdighet, en diskurs som fokuserar på kontroll. I studien dras slutsatsen att pedagoger behöver återvända till de traditionella kriterierna för källkritik och diskutera hur dessa kan utnyttjas i digitala miljöer i syfte att erhålla en ökad reflexivitet vid källkritiska bedömningar.

Disputation

oktober 28, 2011
by

Vi vill passa på att gratulera Anna Lundh som disputerade vid Högskolan i Borås/Göteborgs universitet för exakt en vecka sen på avhandlingen Doing Research in Primary School: Information Activities in Project-Based Learning. Annas avhandling handlar om hur elever under de första skolåren arbetar med projektbaserade uppgifter och hur de söker efter och använder information i samband med detta. Avhandlingen är baserad på fyra publicerade artiklar (en så kallad sammanläggningsavhandling). En artikel behandlar hur eleverna formulerar forskningsfrågor genom att på olika vis förhålla sig till de krav som ställs på dem genom pedagogernas uppfattning om hur en fråga ska se ut. Två artiklar behandlar hur eleverna söker efter och använder bilder i sitt arbete. Och den första artikeln beskriver lärarnas och skolbibliotekariernas synpå elevers informationssökning under de första skolåren.

Anna har genomfört mycket av sin materialinsamling genom att observera i skolklasserna och genom att videofilma det som händer. Det visuella materialet kommer sedan in i artiklarna i form av illustrationer inspirerade av serieteckningar, för att fånga inte bara det som sägs utan även hur deltagarna är positionerade och rör sig i rummet. Det är på många vis en spännande och viktig avhandling av relevans för den forskning som vi bedriver inom EXAKT-projektet. Louise och Mikael har också varit handledare för Anna.

Utlysning av doktorandtjänst

oktober 26, 2011
by

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan utlyser tillsammans med LinCS en doktorandtjänst med inriktning mot informationskompetenser och nya medier. Deadline för ansökan är 1 december.

Läs utlysningen här.

DOCAM i Växjö

oktober 11, 2011
by

The Annual Meeting of the Document Academy är en konferens som har hållits nästan årligen sedan 2003. Konferensen samlar forskare som intresserar sig för hur dokument fungerar i olika praktiker och i samhället. I år hölls konferensen för första gången i Sverige, vid Linnéuniversitetet, och lockade ett 30-tal forskare från Sverige, Norge, Finland, Kanada och USA. 

Presentationerna närmade sig dokument från många olika teoretiska och konkreta perspektiv. Bland exemplen som studerades fanns böcker, museieföremål, arkivföremål, religiösa föremål, listor för att organisera sin vardag och födelsebevis. Sara Kjellberg (Lunds universitet) och jag pratade om något vi kallar ‘serious blogs’, vilket innefattar bloggar som vill sprida eller diskutera synsätt inom ett visst område, som forskarbloggar eller bloggar inom området klimatförändringar. Det är alltså inte fråga om dagböcker utan snarare om kunskapsförmedling och -formering av olika slag.

Vi utgick ifrån en av studierna i Saras avhandling och en studie som ingår i EXAKT-projektet där vi har följt ett antal bloggar under några månader. Det vi framför allt tittade på i presentationen var hur praktiker som rör hur bloggaren presenterar sig, hur bloggplattformen utnyttjas, bloggens retorik och dess nätverk och kommentarer fungerar för att få bloggen att framstå som mer eller mindre trovärdig. Hur bloggarna agerar har att göra med t.ex. hur man förhåller sig till olika genrer, t.ex. vetenskapliga texter, journalistiska texter och den typiska bloggen. Inom de olika genrerna har olika sätt att framstå som trovärdig utvecklat sig, och författarna av serious blogs förhåller sig till dem på lite olika vis. Vi kommer att arbeta vidare med detta, och tanken är att det ska bli en artikel så småningom.

Bilden är av Teleborgs slott där konferensluncherna avnjöts i pampig miljö.

//Helena